مقاله ادراك كاركنان اداري درباره بهره وري خدمات مديران و مولفه هاي آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ادراك كاركنان اداري درباره بهره وري خدمات مديران و مولفه هاي آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي بهره وري خدمات مديران در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه مديران واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل مي دهد. با روش نمونه گيري تصادفي مرحله اي و طبقه اي تعداد ۴۷۴ نفر از مديران واحدهاي مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي و به ازاي هر مدير ۳ کارمند تحت سرپرستي آنها يعني ۱۴۲۲ نفر انتخاب شدند. از بين اين تعداد ۱۳۶۸ پرسش نامه توسط کارمندان مديران تکميل و تحليل شد. ابزار سنجش عبارت از پرسش نامه محقق ساخته بهره وري خدمات مديران است که روي كارمندان مديران اجرا گرديد. نتايج تحليل واريانس يك طرفه نشان مي دهد كه بين ميانگين نمره كاركنان در مولفه هاي نگرش كاركنان به بهره وري ( p<0.05و (F=2.051، روابط انساني ( p<0.01و(F=2.935 ، خط مشي ها و روش ها p<0.05) و (F=2.373، برنامه ريزي p<0.05) و (F=2.141، سازماندهي p<0.01) و (F=۲.۵۵۴ و همچنين ميانگين نمره كل بهره وري p<0.05) و (F=2.219 تفاوت معني دار وجود دارد و واحدهاي منطقه ۷ از تقريبا نيمي از مناطق دانشگاهي نظير منطقه ۱ p<0.05) و (MD=13.592، منطقه ۲ ( p<0.05و (MD=10.702، منطقه ۹ ( p<0.05و (MD=19.612، و منطقه ۱۰ p<0.05)و (MD=15.375 وضعيت بهتري از لحاظ سطح بهره وري دارند.