مقاله ادراك مرتعداران نسبت به اثربخشي روش هاي ترويجي براي بهبود طرح هاي مرتعداراي شهرستان تفرش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۸۹ تا ۴۰۳ منتشر شده است.
نام: ادراك مرتعداران نسبت به اثربخشي روش هاي ترويجي براي بهبود طرح هاي مرتعداراي شهرستان تفرش
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اثربخشي روش هاي ترويجي
مقاله طرح هاي مرتعداري
مقاله ادراك مرتعداران
مقاله شهرستان تفرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فهام الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي رجبعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مريدالسادات پگاه
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي پور راحيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي ادراك مرتعداران نسبت به اثربخشي روش هاي ترويجي براي بهبود طرح هاي مرتعداري شهرستان تفرش و عوامل موثر بر آن بود. اين پژوهش از نوع همبستگي بود كه جامعه آماري آن ۹۵ مجري (مرتعدار) را شامل مي شد. حجم نمونه با بهره گيري از فرمول كوكران، ۵۵ مجري تعيين شد. گزينش نمونه ها با روش نمونه گيري تصادفي (ساختارمند) انجام شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه بهره گيري شد. روايي محتوايي پرسشنامه با بهره گيري از نظرهاي ميزگرد متخصصان به دست آمد. براي تعيين پايايي مقياس هاي پرسشنامه، از ضريب آلفاي كرونباخ بهره گيري شد كه ميزان آن بيش از ۰٫۷ براي همه بخش ها به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمارهايي مانند ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات و از روش هاي تحليل همبستگي و تحليل رگرسيون بهره گيري شد. نتايج نشان داد كه رابطه معني داري بين متغير ادراك مرتعداران نسبت به اثربخشي روش هاي ترويجي براي بهبود طرح هاي مرتعداري و متغيرهاي آگاهي از طرح هاي مرتعداري، مشاركت در طرح ، مشاركت در احيا مراتع، مشاركت در حفاظت از مراتع، انگيزه مشاركت در طرح هاي مرتعداري، بهره گيري از رسانه هاي جمعي، مشاركت در برنامه هاي ترويجي درون و بيرون از روستا و ميزان تحصيلات وجود دارد. آزمون رگرسيون چندمتغيره نيز نشان داد كه متغيرهاي مشاركت در احيا مراتع، بهره گيري از رسانه هاي جمعي، ميزان تحصيلات و ميزان انگيزه مشاركت در طرح هاي مرتعداري، توانايي تبيين ۵۶ درصد از تغييرات ادراك نسبت به اثربخشي روش هاي ترويجي براي بهبود طرح هاي مرتعداري را داشتند.