مقاله ادراک از ساختار کلاس با پيشرفت تحصيلي رياضي: نقش واسطه اي متغيرهاي انگيزشي و شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ادراک از ساختار کلاس با پيشرفت تحصيلي رياضي: نقش واسطه اي متغيرهاي انگيزشي و شناختي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک از ساختار کلاس
مقاله اهداف پيشرفت
مقاله راهبردهاي خود نظم بخش و سودمندي ادراک شده
مقاله پيشرفت رياضي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: نقش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: سنگري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي اثر واسطه اي متغيرهاي انگيزشي (سودمندي ادراك شده، اهداف پيشرفت) و شناختي (راهبردهاي خود نظم بخش) در رابطه بين ادراك از ساختار كلاس (وظايف انگيزشي، حمايت خود مختارانه و ارزشيابي تبحري) و پيشرفت رياضي بوده است.
۴۰۰ دانش آموز پايه سوم رشته رياضي – فيزيک (۲۰۰ دختر و ۲۰۰ پسر) دبيرستان هاي دولتي شهر اصفهان به شيوه تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه هفت خرده مقياس در برگيرنده (راهبردهاي خود نظم بخش ميلر و همکاران، ۱۹۹۶، ادراک از ساختار کلاس بلک برن، ۱۹۹۸، اهداف پيشرفت ميدلتن و ميگلي ۱۹۹۷ و سودمندي ادراک شده ميلر و همکاران، ۱۹۹۶) پاسخ دادند. براي ارزيابي پيشرفت رياضي از نمره نهايي درس رياضي (حسابان) استفاده شد. روش تحليل مسير حاکي از برازش خوب مدل بود و نشان داد که:
متغير مستقل وظايف انگيزشي با تاثير بر متغيرهاي ميانجي اهداف تبحري، سودمندي ادراک شده و راهبردهاي خود نظم بخش، بر پيشرفت رياضي اثر غير مستقيم معناداري دارد. متغير حمايت خود مختارانه با واسطه اهداف تبحري و سود مندي ادراک شده رياضي بر راهبردهاي خود نظم بخش و پيشرفت رياضي تاثير غير مستقيم دارد. ارزشيابي تبحري نيز بر اهداف تبحري، اهداف عملکردي و راهبردهاي خود نظم بخش اثر مستقيم معنادار داشت و به واسطه اهداف تبحري و راهبردهاي خود نظم بخش بر پيشرفت رياضي اثر غير مستقيم معنادار دارد.
نقش واسطه اي راهبردهاي خود نظم بخش بين متغيرهاي اهداف تبحري، سود مندي ادراک شده و پيشرفت رياضي تاييد شد.