مقاله ادراک مديران در بداهه سازي تصميمات براي خروج از بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ادراک مديران در بداهه سازي تصميمات براي خروج از بحران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک و تفسير مديران
مقاله بداهه سازي تصميمات
مقاله بحران هاي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان سرشت حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آرزمجو هانيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع بحران در هر سازماني اجتناب ناپذير است. در شرايط بحراني از الگوهاي عقلايي تصميم گيري نمي توان بهره برد. استفاده از بداهه سازي تصميمات مي تواند راه حلي براي خروج از بحران و مکملي براي نظام هاي از پيش تعريف شده باشد. اين پژوهش به بررسي ادراک مديران از شرايط مي پردازد و اينکه تصميمات سازماني متاثر از ادراک و تفسير مدير از شرايط محيطي و دورني سازمان است. جامعه آماري اين پژوهش، مديران شرکت هاي سرويس دهنده خدمات اينترنتي است که به دليل قطعي شبکه و به تبع آن نارضايتي گسترده مشتريان با بحران مواجه مي شوند. اطلاعات و داده هاي پژوهش از طريق پرسشنامه و مصاحبه بسته استخراج شده است. براي تحليل داده هاي پيوسته از ضريب همبستگي پيرسون و در تحليل داده هاي گسسته و اسمي از جداول توافقي و آزمون فيشر استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد بداهه سازي تصميمات مي تواند سبب رفع قابل قبول بحران شود و در حالتي که مدير، شرايط محيطي را پيچيده و گسترده تصور کند، تمايلش به اتخاذ تصميمات بداهه و ميزان تصميمات بداهه موفق او افزايش مي يابد. به علاوه، زماني که مدير ساختار و استراتژي سازمان را منعطف بداند و ديد مثبتي از جريان اطلاعات در سازمان داشته باشد، بيشتر به سمت تصميم گيري بداهه گرايش داشته و تصميمات بداهه موفق تري نيز اتخاذ خواهد کرد.