سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پریوش نریمیسا – معاونت بهداشتی استان خوزستان
فریبا ایدنی – معاونت بهداشتی استان خوزستان

چکیده:

بلایای طبیعی رخدادهایی هستند که انسان دخالت مستق یم در وقوع آنهاندارد ولی بعلـت گـستردگی تـاثیر برمنـابع مـادی و انسانی و قطع روند طبیعی حیات ،خارج از ظرفیت تطابق جوامع بوده . با توجه به پیـشترفت هـای زیـادی کـه در زمینـه علـوم تکنولوژی صورت گرفته است ولی همچنان حوادث و بلایای طبیعی جان بسیاری از انسانهای بی گناه را میگیردو باعث ویرانـی شهرها و روستاها می شوند . براساس ماده ۴۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتمـاعی و سیاسـی کـشور ( سـال (۱۳۷۹ طرح جامع امداد و نجات کشور تهیه گردید است . این طرح در چهار مرحله : پیشگیری – آمادگی – مقابلـه و بـاز سـازی ،فعالیت های خود را برنامه ریز ی می نمایند . همزمان با استقرار نظام شبکه درکشور که تامین و دسترسی سهل مردم به گسترده ترین و اساسی ترین نیازهای بهداشتی را با در نظر گرفتن اطلاعات اقلیمی و جمعیتی قابل دسترس را همـوار نمـوده اسـت ودرایـننظام با ارتباط سیستماتیک بین سطح نظام شبکه امکان برقرار ی ارتباط در کوتاهترین زمان ممکن با واحـدهای محیطـی را فراهم نموده است . لذا اولین واحد محیطی در مناطق روستایی خانه های بهداشت می باشند که وظیفه تامین خدمات سلامت را برای روستائیان برعهده دارندو در زمان وقوع بلایا می توانند وارد عمل شوندو در کاهش آسیبها در منـاطق روسـتایی نقـش ارزنده ای باشند . هدف از اجرای طرح آموزش امداد در بلایا به بهورزان بمنظور پیشگیری و مقابله با آسیبهای و خطرات حوادث و سوانح از طریق آموزش وارتقاءدانش علمی و عملـی بهورزان ،سـازماندهی نیروهـای انـسانی یعنـی بهـورزان درخانـه هـای بهداشت می باشند . ادغام برنامه بلایا درنظام شبکه در شرایطی که فقدان منابع در آن به چشم می خورد، باید برنامه ها به گونه ای طراحی شوند که درجه اول دسترسی جمعیت آسیب دیده از بحران را به خدمات بهداشتی با کیفیـت مناسـب پاسـخ داد و ارتقاء سطح پایداری خدمات سلامت پس از بحران درشرای طی که درسـاختارزیر بنـایی و خـدمات بهداشـتی خللـی وارد شـده است . از اهمیت بسیاری برخودار است . این مهم با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان با سازمان جمعیت هـلال احمـر و برگـزاری دور های آموزشی و تعیین وظایف بهورزان در امر بلایا و هم چنین تدوین متون آموزشی درسه مرحله قبـل ا زبحـران – حـین بحران – بعداز بحران وافزایش مهارت آنان و تامین امکانات مناسب باعث جلوگیری و کاهش مرگ و میرو بیماری و تلاش برای بازگشت به وضع عادی خواهد بود