سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
زهرا سلطانی – دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایران
طلا عبد داورپناه – دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایران

چکیده:
امروزه بشر بامشکلات زیادی درهزاره سوم روبرواست که ازجمله آنها میتوان به بحران محیطزیست و افزایش نیازها وانتظارات وی از پیرامون اشاره کرد . در این مقاله هدف آن است تا بارویکردی زیست محیطی مسائل و مشکلات هزاره سوم را بررسی نمائیم .این تحقیق به روشکاربردی گرداوری شده که به آزمون مفاهیم نظری وحل مشکلات میپردازد. ادغام مسائل توسعه بامسائل زیست محیطی وتوجه بیشتر به این دو موجب می شود نیازهای اساسی همه افراد بشر تامینگرددوسطح زندگی آنها ارتقا یابد،اکوسیستم ها بهتر حفظ واداره شده وآینده ای بی خطرتروسعادتمندتر درانتظار جهانیان باشد.