مقاله اديومتري و وضعيت استخوانچه ها در بيماران مبتلا به عفونت مزمن گوش مياني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۷۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: اديومتري و وضعيت استخوانچه ها در بيماران مبتلا به عفونت مزمن گوش مياني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوتيت مديا
مقاله اديومتري باتون خالص
مقاله گسيختگي زنجيره استخواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجعتي حقي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: طاقتي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي پور آيت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسيب زنجيره استخوانچه اي از علل شايع کاهش شنوايي در بيماران عفونت مزمن گوش مياني (COM) است. اگرچه تشخيص قطعي آن حين عمل داده مي شود، ولي پيش بيني وضعيت زنجيره قبل از عمل در تصميم گيري بازسازي شنوايي و تعيين پيش آگهي شنوايي کمک کننده است. در اين مطالعه به مقايسه مقادير اديومتري باتون خالص(PTA)  قبل از عمل بيماران COM با وضعيت استخوانچه اي آن ها حين جراحي پرداختيم.
روش کار: ۹۷ بيمار مبتلا به COM که براي اولين بار تحت جراحي گوش قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند و پرسش نامه اي شامل متغيرهاي قبل از عمل، نتايج آزمون هاي اديومتري و يافته هاي حين عمل براي تمام بيماران تکميل گرديد.
نتايج: ميانگين جز، انتقالي كاهش شنوايي (ABG) و آستانه شنوايي از راه استخوان (BC) و آستانه شنوايي از راه هوا (AC) قبل از عمل در ۹۷ بيمار مورد بررسي به ترتيب ۳۵٫۱۷، ۱۳٫۱۳ و ۴۸٫۳۰ بود. در صورت وجود و يا عدم وجود کلستئاتوم يا بافت گرانولاسيون يا اتوره فعال ميانگين آستانهAC و BC و ABG بيماران تفاوت معني دار آماري نداشت. در خوردگي استخوانچه اي ميانگين آستانه هاي AC و BC به طور معني داري بالاتر بود ولي ABG تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه به نظر مي رسد در ارزيابي قبل از عمل، بيماران جهت پيش گويي وضعيت استخوانچه اي بهتر است به هر ۳ پارامتر توجه شده و به استفاده از ABG به تنهايي که در کلينيک متداول تر است، اكتفا نگردد.