سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شقایق باغبان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران ا
محمود شفاعی بجستان – استاد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پدیده فرسایش بستر و سواحل رودخانه ها، دیواره های جانبی پل ها و آبشستگی موضعی اطراف سازه های هیدرولیکی که در مسیر جریان قرار دارند مخاطرات جدی از جمله ناپایداری سازه و وارد کردن خسار ت های جانی و مالی را به همراه دارد. روش های مختلفی جهت جلوگیری از فرسایش و آبشستگی در محل مورد نظراستفاده می شود که کاربر د سنگفرش Riprap در بسیاری از پروژ ه هابلحاظ اقتصادی توصیه می شو د.طراحی اندازه سن گ ها مهمترین پارامتر تعیین کننده از نظر اقتصادی و فنی می باشد. تا کنون روابط متعددی برای ت خمین اندازه سنگفرش ارایه ش ده است که در این مقاله این روابط با استفاده از نتایج حاصل از چند آزمایش دریک فلوم تحت سرعت های مختلف و با انداره سنگ های ۲۰ و ۲۸ و ۴۰ و ۶۱ میلی متر مقایسه شده اند و در انتها نیز با بکاربردن داده ها رابطه ای بوجود و ارائه شده است.