سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
وحید ابوالحسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

وقوع هر تصادف، معلول علل مختلفی می باشد که در میان این علل، سرعت وسایل نقلیه به عنوان یکی از مهمترین عوامل بروز تصادفات جادهای منجر به جرح یا فوت به شمار می آید. آمارها نشان می دهند که در ایران تقریبا ٣٠ تا ٤٠ درصد کشته ها و یا مجروحان در اثر عامل سرعت دچار حادثه شدهاند. مهمترین مشکل سرعت زیاد، افزایش فواصل دید تصمیم گیری و توقف است . بنابراین با توجه به اهمیت نقش کنترل سرعت در کاهش عوارض سوء و تبعات منفی ایمنی جاده ای، امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، تلاشهای گسترده ای در امر کنترل و کاهش سرعت
وسایل نقلیه در حال انجام است . در این میان یکی از مهمترین اقداماتی که در کشورهای مختلف برای کنترل و کاهش سرعت و سایل نقل یه به خصوص در مناطق مسکونی به مرحلة اجرا در میآید، آرام سازی جریان ترافیک می باشد. لذا در این مقاله الگویی برای برنامه ریزی و طراحی تسهیلات و تجهیزات آرامسازی ترافیک ارائه شده است