سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم یوسف زاده – قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و سوانح طبیعی
علی عزیزی – گروه مهندسی نقشهبرداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمد سعادت سرشت –

چکیده:

ایجاد تغییرات در تصاویر آرایه خطی با هدف کاهش پیچیدگی های این تصاویر، و نزدیک کردن آن به ویژگی هایی که عموما، تصـاویر فریم از آن برخوردار هستند ، از جمله موضوعات ی است که مورد توجه محق قان علم فتوگرامتر ی قرار گرفته است . در مقاله حاضـر روشـ ی جدید برا ی تبد یل هندسه تصاو یر آرا یه خط ی به هندسه تصاو یر فر یم ارائه گرد یده است . انجام این تبد یل علاوه بر اطلاعات اول یـ ه شـامل فاصله کانونی، ارتفاع پرواز و زاو یه تیلت، نیازمند DEM تقر یبی منطقه ن یز م ی باشد . نتیجه این فرا یند، تول ید تصو یر فر یم مجاز ی است که استفاده از آن در نرم افزارهای کلاسیک فتوگرامتری ساده تر از بکارگیری تصاور آرایه خطی می باشد . این فرایند با اسـتفاده از یـک برنامـه شبیه سازی مورد آزمایش قرار گرفته است و نتایج آن در این مقاله ارائه گردیده است .