سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدروح اله موسوی طیبی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- شهر قدس، گروه مهندسی کامپیوتر
مریم رحمانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- شهر قدس، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

تعداد پروژههای نرمافزاری که پس از صرف هزینههای گزاف دچار چالش گشته و اساسا نمی توانند تیم توسعه دهنده و سازمان مشتری را به مقاصد و اهداف مشخص شده اولیه برسانند رو به افزایش
است. پروژههای بسیاری وجود دارند که بهدلیل فقدان مدیریت آگاه دوام چندانی نداشته و از اینرو نیاز به مدیریت پروژه های نرم افزاری بسیار چشمگیر است. وجود تفاوتهای اساسی بین پروژههای نرمافزاری با سایر پروژهها از قبیل ناملموس بودن، پیچیدگی و متغیر بودن نیازها ، آن را از سایر علوم مدیریت متمایز میسازد . توجه به دو بعد دانش مدیریت سنتی و علوم مهندسی نرمافزار تواما در اینگونه پروژهها بسیار حائز اهمیت است و لذا امروزه یکی از عوامل پیشرفت و موفقیت توسعهدهندگان سیستمهای نرمافزاری، تعریف صحیح پروژههای نرم – افزاری و مدیریت موف ق آنها می باشد . در این مقاله ضمن معرفی جدیدترین و کاملترین استاندارد مدیریت پروژه، به همراه معمولترین متدلوژی تولید و توسعه نرمافزار، سعی بر آن شده است تا با ایجاد ارتباط بین ایندو، در نهایت مدل پیشنهادی تلفیقی به منظور مدیریت یکپارچه پروژههای نرمافزاری ارائه گردد. با توجه به این ارتباط، استفاده از یک استاندارد جدید و مطرح در مدیریت پروژه ، به جهت ارائه چارچوب کاری و همچنین به کارگیری یک متدلوژی توسعه نرمافزار به جهت ارائه علم مهندسی نرمافزار، برای تنظیم و ترکیب مدل پیشنهادی منظور گردیده است.