سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هادی مشیری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسماعیل جمشیدی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حبیب آل ابراهیم – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بر جهای پرشده یکی از اساس یترین راکتورها برای انجام واکن شهای گاز- جامد م یباشند. در این بررسی برای اولین بار نر مافزاری تحت عنوانGSsoft (Gas-Solid Reactions Software)برای پیشگویی رفتار واکن شهای گاز- جامد غیرکاتالیستی توسعه یافته است. نر مافزارGSsoftتوانایی حل معادلات کوپ لشدة مربوط به مدل واکن شحجمیایزوترمال و نیز معادلات کوپ لشدة مربوط به مدل واکنش دان های غیرایزوترمال را دارا بوده و نتایج مدلسازی را بهصورت نمودار در اختیار کاربر قرار م یدهد. در این مقاله ابتدا پایة محاسبات نر مافزارGSsoftتوضیح داده شده است.
سپس با سه مثال صحت کار نر مافزار در مورد واکن شهای حجمی ایزوترمال با مقالات چاپ شده مقایسه گردیده و نشان داده شده است که نتایج نر مافزار همخوانی خوبی را با داد ههای مقالات چاپ شده دارد. در نهایت در مثال چهارم به معرفی قابلی تهای نرم افزارGSsoftدر بررسی اثر پارامترهای مختلف پرداخته شده است. کاربر به کمک نر مافزار GSsoft قادر خواهد بود زمان اتمام واکنش، درصد تبدیل گاز و جامد، تغییرات غلظت گاز خروجی راکتور با زمان و اثرتغییر پارامترهای طراحی چون تخلخل برج، اندازه ذرات جامد، ضریب انتقال جرم و ضریب ثابت واکنش، ضریب توزیع محوری و … را بر روی عملکرد راکتور بررسی کند.هستة اصلی نر مافزارGSsoft با نر مافزار MATLAB نوشته شده است. کدهای نوشته شده با MATLABبه کمک نر مافزارMicrosoft Visual C++تفسیر شده و به حالت exe در آمده اند. محیط گرافیکی زیبای GSsoft نیز با نر مافزار Microsoft Visual Basic طراحی شده است تا کاربر براحتی بتواند با نر مافزار ارتباط برقرار کرده و تبادل اطلاعاتداشته باشد، داد ههای لازم را وارد کرده و نتایج مدلسازی را ببیند.