سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام آریافر – عضو هیأت علمی بخش مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه شهید با
محمدرضا امین ناصری – استادیار بخش مهندسی صنایع، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، جانمایی تسهیلات در سیستم تولید سلولی مورد ملاحظه قرار گرفته است و مدلی برای حل این مسأله ارائه شده است که به طور همزمان جانمایی سلول ها را در فضای تولید و جانمایی تسهیلات را در درون سلول ها انجام می دهد . به واسطة پیچیدگی مدل ارائه شده، الگوریتمی مبتنی بر شبیه سازی بازپختی ) (SA برای حل این مسأله ارائه شده است . نتایج عددی این الگوریتم با الگوریتم وانگ ( بهترین الگوریتم موجود ) مقایسه شده است . مقایسة نتایج این دو الگوریتم نشان می دهد که نه تنها کیفیت جواب های الگوریتم ارائه شده، بهتر از کیفیت جواب های الگوریتم وانگ است بلکه بسیار سریعتر از الگوریتم وانگ نیز به جواب می رسد .