سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر گشایش – گروه الکترونیک، دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
هادی صدوقی یزدی – گروه الکترونیک، دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمدعلی طرزی – گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم پایه دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

تحقیقاتِ زیادی در زمینة استفاده از کامپیوتر در افزایش کارایی سیستمها انجام شده است که بسیاری از آنها به محصولات مورد استفادة روزمرة ما تبدیل شده است . این روند همچنان ادامه دارد بطوریکه در زمینة بینایی کامپیوتر نیز پیشرفتهایِ چشمگیری بدست آم ده و پردازش تصویر ابزار توانمندی در بسیاری از زمینه ها می باشد . در زمینة شناسایی نوعِ گیاهان، نحوة رشدِ آنها و اثراتِمحیط بر آنها برای بدست آوردن محصولِ بیشتر و بهتر ، بینایی ماشین جایگاه ویژه ای دارد و از زمینه های تحقیقاتی پرجاذبه است . همچنین کار روی تصا ویرِ میکروسکپی نیز در حال پیشرفت است. در این مقاله، یک سیستمِ تصویر برداریِ میکروسکپی با دوربین معمولی و سیستم کنترل الکترونیکی آن به یک سیستم دیجیتالی تبدیل شده و برای اولین بار یک سیستم بازشناسی برای دسته بندی گیاهان تک لپ های و دولپه ای روی این تصاویر ارائه می شود. مواردی چون تغییر مقیاس در تصاویرِ میکروسکپی، عدم وضوح کامل و چرخش مشکلا تی را در شناسایی ایجاد می کند بعلاوه گزینه هایِ مختلف همچون تصاویرِ میکروسکپیِ ریشه، برگ و ساقه و وجود استثناءها ، طراحی و نهایی سازی این سیستم را مشکل ساخت. ساختار سیستم پردازشِ تصویر برای شناس ایی شامل تقطیع تصویر برای حذف زمینه، استخراج ویژگیها از تصویر شیء فیلتر شده و استفاده از طبقه بندی بیز در کلاس بندی الگوهاست. یک پایگاه دادة تصاویر شامل ۲۵ تصویر از گیاهان تک لپه و
۲۵ تصویر از گیاهانِ دو لپه فراهم شد و نتا یج بدست آمده روی مجموعة آزمون شامل ۲۰ تصویر، ۹۵ % شناسایی درست را نتیجه داد . ارائة این سیستم مقدمه ای در راستایِ ارائة سیستمهای اتوماتیک برای آزمایشگاههای زیست شناسی وتبدیل سیستمها ی قدیمی و تجهیز آنها به الگوریتمهایِ هوشمند می باشد.