سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد معینی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
مهدی صدیقی – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مه

چکیده:

ایدة شبکه بر روی تراشه از سیست مهای توزیع شده و شبکه های کامپیوتری با هدف اتصال ساخ ت یافته و قابل توسعه اجزای روی تراشه گرفته شده است. بسیاری از ایدههای موجود در آن حوزهها با اعمال محدودیتهای موجود در این کاربرد، به ا ین حوزه نیز راه یافته اس ت. در این مقاله، توپولوژیِ جدیدی برای شبکه های روی تراشه ارائه شده است که بهبود یافته توپولوژی مش قطری برای کاربرد در حوزه شبکه روی تراشه می باشد. توپولوژی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و با توپولوژی مش معمولی مقایسه شده است. معماری ارائه شده بر پایه این توپولوژی به وسیله نرم افزارOPNET شبیه سازی شده و کارآیی و تأخیر در این معماری بامعماری معادل با توپولوژی مش مقایسه شده است و نشان داده شده است که این شبکه، کارآیی بالاتر و تأخیر کتری نسبت به شبکه مش دارد.