سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جابر روحی – گروه الکترونیک، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
هادی صدوقی یزدی – گروه الکترونیک، دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

اهمیت شناساییِ افراد از روی تصاویر ویدیویی از نحوة راه رفتن امروزه از مسائل محبوب و مورد علاقة محققین علوم بینایی ماشین و شناسایی الگو است . این مقاله یک پایگاه دادة مکانی -زمانی ارائه م ی کند که با توجه به کلیة روشهایِ موجود می تواند موقعیت پیکسلهایِ شبح(Silhouette)را بخوبی مدل کند . برای بدست آوردن شبح، ابتدا با استفاده از یک روش مقاوم در برابر نویز ، تصویر دریافتی از زمینه حذف م ی شودسپس با استفاده از شبح بدست آمده در فریمهایِ گرفته شده، یک الگوی مناسب که دارای اطلاعات مکان و زمان موقعیت تمامی پیکسلهایِ شبح است، بدست می آید. این الگو شامل تعداد تقاطع شبح با محور افقی در تمامِ ردیفهایِ تصویر در هر لحظه از زمان است . الگویِ بدست آمده برای١٠ نفر حاصل می شود که هر نفر ٣٠ بار جلو دوربین حرکت می کند. با استفاده از تحلیلِ مولفه های اصلیِ(PCA) تصاویر شبح و یک شبکة عصبی پس انتشارِ خطا نرخ شناسایی ٨١/ ٩٤ % رویِ ١٥٠ نمونة ویدیویی آزمون از حرکت ١٠ نفر بدست آمد . همچنین این شبکه بر روی داده هایآموزشی خود که در کل ٣٠٠ نمونة ویدیویی از حرکت ١٠ نفر بود، ٤٠/ ٩٧ % نمونه ها را شناسایی کرده است . بررسیِ نتایج روی نمونه هایِ خطانشانه از مشکلاتی در حذف زمینه و بدست آوردن درستِ شبح می باشد همچنین همرنگیِ اجزایِ بدن یا لباس با زمینه و شرایطِ نور محیط از دیگر عوامل خطا شناسایی شد.