سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فیلی زاده – عضو هیئت علمی بخش صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و دانشجوی دکترا
حسن صادقی – عضو هیئت علمی بخش صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و دانشجوی دکترا

چکیده:

در این تحقیق ، یک نوع مدل سود / هزینه برای تایید استراتژی های سرمایه گزاری مورد نیاز در رابطه با سیستم موجودی و تعم یرات پ یشگیرانه در یک س یستم با اقلام تول یدی ناقص بررسی شده است . محدوده سرمایه گذاری مدل مورد بحث شامل موجودی ، تعم یرات پ یشگیرانه هز ینه ساخت ، هز ینه موجودی ، هزینه انبار داری و هزینه تاخیر می باشد . ای ن مدل جهت مشخص ساختن تاث یرات سرما یه گذاری بر روی مدل سود / هزینه مالی کارخانه و سایر مدل های کاری وابسته به آن قابل استفاده می باشد . در حل این مدل از یک نوع فرایند تکرار پذیر با استفاده از روش برنامه ر ی زی درجه دوم متوالی (SQP)بهره گرفته شده است . سرمایه گذاری بهینه در سیستم موجودی با در نظر گرفتن ملاحظات لازم در رابطه با سطح مطلوبیت خدمات ارائه شده و سرمایه گذاری بهینه در سیستم نت با در نظر گرفتن ملاحظات لازم در رابطه با نسبت اقلام تولیدی ناقص ، در درجه اول می تواند بازگوکننده سطح خدمات ارائه شده و میزان شکست باشد و در درجات بعدی نیز می تواند مشخص کننده سایر هزینه های وابسته باشد.