سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد انیسه – مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک دانشگاه
عباس طلوعی اشلقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدعلی افشار کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

از آنجا که ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور تشخیص نقاط ضعف و قوت، افزایش توانائیها، شایستگیها و اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب صورت میگیرد و لازمه مدیریت پویاست . در این مقاله به ارزیابی عملکرد بعنوان یک مسأله تصمیمگیری گروهی نگریسته شده ، و بر همین اساس کارکنان از جهات مختلف ( مدیران مافوق – همکاران – زیر دستان – خود فرد ارزشیابی شونده – مشتریان و … ) مورد ارزشیابی قرار می گیرند . با در نظر گرفتن اوزان شاخصها و اوزان نظر گروه ارزیابی از مدلی مبتنی بر روش بردا ۱ جهت رتبهبندی کارکنان استفاده میگردد . روش معرفی شده در یک مطالعه موردی بکار رفته و نتایج مستخرج از آن از نقطه نظرهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .