سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمجتبی هاشمی – بخش علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز،ای
سیدمهدی حسینی مطلق – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت
زهره عظیمی فر – بخش علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ای

چکیده:

تبدیل ridgeletیک تبدیلmultiresolution جدید برپایهی تبدیلهای رادون و موجک است. تبدیل موجک در تشخیص لبههای ممتد، که در راستای یک خط قرار دارند، دارای محدودیت است. تبدیل،ridgeletبا نگاشت تکینگیخطی به تکینگی نقطه ای به وسیلهی تبدیل رادون، امکان تشخیص بهتر لبههای ممتد در راستای یک خط را فراهم می-کند. در این مقاله، تاثیر تبدیلridgelet بر الگوریتمهای نهان-نگاری بررسی شده است. بدین منظور یک الگوریتم نهان- نگاری را بر اساس تبدیلهای موجک وridgelet پیادهسازیکرده و نتایج این دو الگوریتم، با یکدیگر مقایسه میشوند. نتایج این بررسی، مشخص میکند که استفاده از تبدیلridgelet باعث افزایش مقاومت در برابر حملات افزودن نویزگوسی، فشردهسازی،JPEGفیلترهموارسازی میانه و تغییراندازه میگردد. همچنین با افزودن تعداد سطوح تجزیه، بر خلاف الگوریتم بر پایهی تبدیل موجک، مقاومت در برابر نویز گوسی، فیلتر میانه تغییر محسوسی نمیکند، اما مقاومت در برابر فشرده سازیJPEG و تغییر اندازهی تصویر، افزایشمییابد. به علاوه، شفافیت در الگوریتم برپایهی تبدیل ridgeletکمتر از الگوریتم برپایهی تبدیل موجک میباشد، در نتیجه در الگوریتم برپایهی تبدیل،ridgelet افت کیفیت تصویر کمتراست و تغییرات در تصویر میزبان، برای چشم انسان کمترقابل تشخیص خواهد بود.