سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم رسولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

توسعه در کشورهای جهان سوم وابسته به توسعه پخش کشاورزی و توسعه این بخش به توسعه روستایی وابسته خواهد بود. بنابراین توسعه روستائی می تواند اساس و پایه ای برای توسعه پایدار کشاورزی باشد. بدست آوردن عوامل موثر در پایداری توسعه روستادی می تواند برنامه ریزان کشور را برای رسیدن به این امر یاری نماید، دراین بین می توان برای این عوامل موثر شاخص هایی را مشخص کرد تا مقدار و درجه رسیدن به اهداف توسعه را مشخص کرد و معیاری برای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد ها و برنامه های دولت در زمینه توسعه روستایی باشد. ضرورت پایداری در توسعه روستایی تنها به این دلیل نیست که اکثر کشاورزان در مناطق روستایی زندگی می کنند بلکه دلائل دیگری مانند داه حل نهائی مسئله بیکاری شهری تراکم جمعیت بهبود محیط روستایی و حفظ محیط زیست را نیز به همراه دارد. با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تلاشهای که برای توسعه ملی صورت می گیرد گام بزرگی در جهت تحقق معنای توسعه پایدار خواهد بود.