سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – دانشگاه صنعتی شریف
کامران مهردوست – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از تهیه این مقاله، تعیین اندازه دسته در مساله فلوشاپ بدون توق ف یک گلوگاهی با هدف کمینه کردن زمان تولید می باشد . تعیین اندازه دسته بـه معنی شکستن یک دسته به تعدادی زیردسته است که هر زیردسته پس از تکمیل برای ادامه عملیات به ماشین بعدی منتقل مـی گـردد بـه طـوری کـه عملیات بتوانند همپوشانی داشته باشند . در این مقاله یک روش ابت کاری برای شکستن اندازه دسته ارائه شده و نتایج محاسباتی نشان می دهـد کـه ایـن روش در بیش از ۸۹ % مسائل تولید شده به جواب های بهینه مسائل دست می یابد و نیز از لحاظ وضعیت مقدار جواب نیز اختلاف جواب های غیر بهینه به دست آمده با جواب های بهینه مسائل کمتر از ۳۱۰ / ۰ درصد بوده است . مقایسه این روش با برنامه ریزی خطی (LP) نشان می دهد کـه زمـان حـل مسائل در روش ابتکاری حدود اً ۰۳ برابر کمتر از مدل برنامه ریزی خطی است