سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعیده برقی نیا – قطب اتوماسیون و بهر هبرداری سیست مهای قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران پ
حیدرعلی شایانفر – قطب اتوماسیون و بهر ه برداری سیستم های قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید – قطب اتوماسیون و بهر هبرداری سیست مهای قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یک شبکه قدرت ممکن است به علل گوناگون وارد شرایط اضطراری و یا بحرانی گردد که در صورت فروپاشی شبکه منجر به بی برقی قسمتی از شبکه و یا کل آن خواهد شد . هزینه ناشی از قطع برق برای شرک ت های برق و مصر فکنندگان بسیار زیاد است . به همین دلیل تا حد امکان از وقوع خاموشی جلوگیری می شود، ولی در پار ه ای موارد، وقوع آن اجتنا ب ناپذیر است و باید سعی شود که دامنه و زمان خاموشی محدود گردد . به مجموعه فعالی ت هایی که برای بازگرداندن شبکه به حالت عادی پس از وقوع خاموشی صورت م ی پذیرد، بازیابی ۱ سیستم قدرت م ی گویند که عبارت است از استقرار مجدد نیروگ ا هها و وصل دوباره خطوط انتقال و مصرف کننده ها. این روند باید در کمترین زمان ممکن و بدون ایجاد خطای مجدد یا آسی ب رساندن به تجهیزات انجام پذیرد. اگرچه مساله برنامه ریزی بازیابی در شبکه های قدرت، مساله جدیدی در سیستم های قدرت نمی باشد، لیکن امروزه به دلیل گسترش بحث تجدیدساختار در صنعت برق و لزوم بهره برداری حداکثر از شبکه، مورد توجه جدی محققان واقع شده است . همچنین وقوع چند حادثه عظیم فروپاشی در سالیان اخیر، این مقوله را به یکی از مهمترین بحث های برنامه ریزی و بهر هبرداری سیست مهای قدرت در اکثر شرکتهای بر ق منطق های کشور، تبدیل کرده است. در راستای رسیدن به طرح بازیابی، اولین قدم تقسیم شبکه فروپاش یشده به جزایر مستقلی م ی باشد تا سناریو و طرحبازیابی برای هریک از این جزایر بطور جداگانه توسعه داده شود. مزیت اصلی این کار تقسیم حجم عملیات و تصمیم گیر یها و به تبع آن کاهش زمان می باشد. پس از طی مراحل اولیه بازیابی درون این جزایر، در هنگام مناسب ، اتصال جزایر صورت خواهد گرفت.