سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مرضیه خلیلی – دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات آیت الله آملی
مینا مهدوی – دانشگاه پیام نورمحمودآباد

چکیده:
برای حفاظت ازتمامیت وحق نشررسانه های دیجیتالی ازروش های واترمارکینگ استفاده میشود به هرحال باجاسازی یک واترمارک تصویرحفاظت شده اغلب ازشکل طبیعی خارج میشود اگرچه این امربرای حفاظت ازتصاویرهنری و ارزشمند می تواند مفید باشد اما دربرخی موارد غیرقابل تحمل است بنابراین محققین راه حل های قابل استخراج را پیشنهاد کردند که به کاربران مجاز اجازه میدهد تاتصاویر واترمارک شده را باکیفیت رضایت بخش به تصاویر بی نشان بازگردانند متاسفانه این روش ها نمی توانند دربرابر حملات پردازش سیگنال مقاومت کنند دراین پژوهش یک روش واتر مارکینگ بااستفاده ازتبدیل کسینوسی گسسته بررویزیرنمونه پیشنهاد شده است اینروش میتواند مقاومت طرح واترمارکینگ راتضمین کند نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادی کارایی بیشتری نسبت به سایرروشها ازنظر کیفیت تصاویر بازیابی شده دارد به ویژه این روش میتواند دربرابر حملات مختلف که کارهای قبلی دربرابر این حملات اسیب پذیربودند مقاومت کند