سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدصادق قاضی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سید سعید طاهری –
میثم امیری –

چکیده:

در انجام محاسبات روشنائی داخلی نوعا صحنه (مجموعه عناصر و سطوح جذب کننده ، منعکس کننده و یا عبور دهنده نور ) بصورت تعداد کمی از دیواره های مات مدل می شوند که به تقریب زیادی در جنس و هندسه سطوح صیقلی و یا خمیده و ناموزون منجر می شود . در الگوریتم ارائه شده صحنه به المان های مثلثی تجزیه می شود () که با ضرائب جذب و انعکاس متناظر با جنس سطح توصیف می شوند و اندازه هر یک از آنها می تواند متناسب با دقت مورد نیاز پاسخ انتخاب گردد . الگوریتم ارائه شده در این مقاله مبتنی بر روش تکراراست که در نهایت با تجمع شدت روشنائی بازتابش شده از سطوح مثلثی و شدت روشنائی مستقیم منابع نور بر روی المانهای مثلثی ، شدت نور را در هر نقطه از سطح مفروض محاسبه می نماید . موتور محاسباتی تولید شده بر پایه این الگوریتم همراه باآن بصورت یک بسته نرم افزار محاسبات روشنائی () ارائه شده است . به مظنور ارزیابی این بسته نرم افزاری خروجی های آن با نتایج نرم افزارهای رایج همچونو، که هر کدام از روش خاصی در محاسبات خود بهره می گیرند ، مقایسه شده است . این موتور محاسباتی همچنین می تواند همراه با جعبه ابزار بهینه سازی در محیطبرای طراحی بهینه روشنائی (تعداد ، موقعیت مکانی ، زاویه فضائی و نوع منابع نوری ) مورد استفاده قرار گیرد .