سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حبیب قراگوزلو – دانشگاه تربیت مدرس ایران
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس ایران
مسعود بهجانی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ایران

چکیده:

با توجه به افزایش روزافزون تقاضـای الکتریسـیته در کشـور ، برنامه ریزی شبکه تولید و انتقال برای سالهای آینده از اهمیت بالائی برخوردار شده است . در ایـن راسـتا مطالعـات قابلیـت اطمینان نقش مهم و اساسی را در طرح های آینده ایفا خواهد نمود . در این مقاله سعی شده است تا با ارائـه الگـوریتم هـائی مناسب برای این مطالعات، زمینه ایجاد روشی متحد و یکسان جهت انجام مطالعات قابلیت اطمین ان در برنامـه ریـزی شـبکه تولید و انتقال کشور بوجود آید. این الگـوریتم هـا بـا تکمیـل مطالعات کنونی و الگو گرفتن از مطالعات قابلیت اطمینان ی که در نقاط مختلف جهان از جمله کشورهایی مانند کانادا، آمریکا و آلمان صورت می گیـرد ، ارائـه شـده انـد. در انتهـا نیـز ایـن الگوریتم ها بعنـوان نمونـه بـر روی اطلاعـات بـرق منطقـه ای فارس اجرا شده و برنامه ریزی سالهای آینـده شـبکه تولیـد و انتقال آن مورد بررسی قرار گرفته است .