سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید جمشیدی گوهرریزی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی دهقان – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا برنگی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تراشه شبکهای یک زیربنای ارتباطی در محیط تراشه سیستمی میباشد که میتواند هر تعداد هسته یا مولفه از پیش طراحی شده را بهم مرتبط کند؛ ولی کارایی، انرژی مصرفی، و پیاده سازی موفقتر آن بطور قابل توجه تحت تاثیر تحمل پذیری خطا در ارتباطات میب اشد . از اینرو تحمل پذیری خطا در ارتباطات، نقش مهمی در گسترش معماری تراشه شبکه ای دارد . در این مقاله، دو الگوریتم جدید بنامهای تقسیم کار و تکثیر، جهت افزایش قابلیت تحمل پذیری خطا در تراشه های شبکه ای پیشنهاد شده است و کارایی آنها نسبت به الگوریتم قبلی ( الگوریتم جویباری ) مقایسه میش ود . نتایج شبیهسا زی نشان می دهد الگوریتم جویباری سربار ارتباطی زیادتر و سطح تحمل پذیری خطا پایینتری را ایجاد می کند ، در مقابل الگوریتمهای پیشنهادی هم سربار ارتباطی را بیشتر کاهش مید هند و هم تحمل پذیری خطا را در سطح قابل قبولتری نگه میدارند . همچنین هزینه الگوریتم ها از نظر میزان انرژی مصرفی با هم مقایسه شده اند و نشان داده شده است که انرژی مصرفی الگوریتمها بترتیب کاهشی : جویباری، تکثیر و تقسیم کار می باشد