سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرناز برزین پور – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی صنایع
محمدابراهیم نیکوفال – دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی صنایع
وهاب نیکوفال – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این تحقیق ، مساله کنترل موجودی جهت یک سازنده مد نظر است به نحوی که ، تامین یک نوع مح صول را به چندین تامین کننده با ظ رفیت محدود، برون سپاری م ی کند . هدف یافتن آنستکه به کدام تامین کنندگان، چند بار و هـر بـار چـه مقدار باید سفارش داده شود، تا جوابگوی نیاز سازنده باشد و همچنین مجموع هزینه های موجـود ی حـداقل شـود . ایـن مقاله بدلیل در نظر گرفتن افق برنلمه ریزی محدود و همچنین محدود گرفتن ظرفیت تـامین کننـدگان، خـود را از سـایر مقالات مشابه متمایز کرده است . برای محاسبه تابع هزینه از مدل EOQ استفاده کرده ایم و با توجه به پیچیدگی مـساله، یک الگوریتم ژنتیک ارائه نموده ایم و برای نشان دادن کارایی الگوریتم ارائه شده به مقایسه آن با س ایر روشها پرداخته و نمونه های عددی بررسی شده است .