سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل گرگانی فیروزجاه – دانشکده برق – دانشگاه مازندران بابل – ایران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده برق – دانشگاه مازندران بابل – ایران
سعید لسان – دانشکده برق – دانشگاه مازندران بابل – ایران

چکیده:

خازن های موازی به عنوان عناصر جبران کننده توان راکتیو در شبکه های توزیع، عموما در محـل پسـت و مصـرف نصـب و مورد استفاده قرار می گیرند . خازن اصلاح ضـریب بـه منظـور
بهبود ضریب توان مصـرف کننـدگان در محـل مصـرف مـورد بهره برداری قرار می گیرد . همچنـین شـرکت هـای بـرق، بـرای افزایش ظرفیت انتقـال تـوان و تصـحیح ولتـاژ در پیـک بـار، مبادرت به کلیدزنی خازن در پست توزیع می ورزند . لذا یکـی از اتفاقــات شــبکه بــرق، وجــود حالــت هــای گــذرا و اضــافه ولتاژهای ناشی از کلیدزنی این خازن ها می باشد . در این مقالـه اثرات گذرای کلیدزنی خازن در پست توزیع، در حالت نصب خازن اصلاح ضریب در محـل مصـرف بررسـی شـده اسـت . نتایج شبیه سازی نشـان مـی دهـد کـه ورود خـازن در پسـت موجب بروز اضافه ولتاژ شدید در محل مصرف می گـردد . در این مقاله الگوریتم کنترل برقگیرهای کنترل شونده با تریسـتور جهت کاهش اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی خازن پسـ ت ارائـه شده است که در آن کنترلـر پـس از شناسـایی حالـت گـذرا، تریستورها را برای ورود برقگیر به شبکه آتش می نماید . مزیت این روش نسبت به روش های مرسوم، استفاده از برقگیری بـا م اکزیمم ولتاژ کار دائم ۱ برابر یا کوچکتر از ولتـاژ نـامی شـبکه مــی باشــد . توانــایی ایــن روش، تشــخیص و حــذف ســریع حالت های گذرا و اضافه ولتاژهـای کمتـر از سـطح حفـاظتی برقگیرهای فعلی است . به طوری که موجب کاهش محسوس اضافه ولتاژ، میرایی سریع حالت گذرا ( کمتر از یک سـیکل ) و همچنین افزایش کیفیت ولتاژ دریافتی مصرف کننده می گـردد . تحلیل های تئوریک و نتـایج شـبیه سـازی بـا اسـتفاده از نـرم افزارهای EMTP و MATLAB برای بررسـی روش مـذکور ارائه شده است .