سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد امیری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری مجتمع عالی آموزشی غ

چکیده:

در جهان مدرن امروزی، از تجارت و کسب و کار به عنوان فرصتی برای خلق ثـروت ، توسـعه اقتـصادی و رفـاه و خوشـبختی مـردم در سراسر جهان نام برده می شود . ثبات اقتصاد بازار به انسجام در عملکرد سازمان و یکپارچگی ارز شها و ساختار جامعه بستگی دارد . به منظـور تحقق توسعه پایدار و تعالی کسب و کار ضروریست که چالشهای محیطی و سایر مقولات اجتماعی نیز مد نظر قرار گیرند . رهبـری سـازمان می بایست احساس آرامش و امیدواری در کسب و کار را بین افراد گسترش داده و آنرا در باور آنها به عنوان یکی از عوامـل تولیـد ثـروت و افزایش درآمد در جهت افزایش حس اعتماد و تعامل بین سازمان و جامعه در مقیاس وسیعتر عجین نماید . تعالی کسب و کار بر رضـایتمندی همزمان ذینفعان کلیدی سازمان و ضرورت اندازه گیری عملکرد سازمانی بر مبنای عوامل بحرانی موفقیت تاکید دارد . در این مقاله چارچوبی متمایز با سایر الگوهای متداول در اندازه گیری عملکرد تحت عنوان سیستم اندازه گیری تعالی کسب و کار کانجی "KBEMS" مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت . این مدل، امکان تمرکز چند بعدی روی شاخص های متفاوت مورد نظر ذینفعـان داخلـی و خـارجی سـازمان را فراهم نموده است . این مدل ارزش محور بوده و دارای ساختاری بلند مدت و طبیعتی دینامیک می باشد . "KBEMS" نه تنها توانسته است نسبت به سایر مدلها از درجه سازگاری بالاتری برخوردار باشد، بلکه به جهت استفاده از یک نگرش فراگیر و سیستماتیک در تطبیـق شـرایط واقعی سازمانها بسیا ر موفق تر می نمایاند، همچنین منطق مدل که بر پایه تحلیل آماری و ریاضی مستدل گردیده اسـت، امکـان تـشخیص نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود را مادامیکه تخمین اثرات هر بعد روی سایر مولفه های سیستم وجودارد به سهولت فراهم می آورد . نهایتا اینکه این الگو تمام ویژگیهای قا بل توجه برای ذینفعان و شاخص های مطرح در عملکرد سازمان را به منظور فراهم آوردن شـرایط مطلـوب برای نیل به توسعه پایدار مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد .