سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه

چکیده:

امروزه ایجاد ، استقرار و توسعه نظام های یادگیری در سازمان های صنعتی و تولیدی به صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر درآمده است و این بخاطر آن است که کسب مزیت رقابتی در گرو ایجاد تغییر در فرآیندها، ساختارها، محصول و خدمات بوده و زمانی م ی توان به آن دست یافت که از طریق تحول و یادگیری به نوآوری و مح صول جدید دست یافت . آنچه به نظام توسعه سازمانی مشروعیت م ی بخشد شناسایی مشکلات و تدوین آن در قالب پروژ ههای بهبود و حل و دسترسی به راه کارهای مناسب و جاری کردن آن در کلیه نظام های سازمانی است . فلسفه به وجود آمدن تحول سازمانی وجود مسایل و مشکلات مختلف در سازمان می باشد بنابراین در نظام تحول سازمانی بایستی مکانیزم حل مسئله به شکل فرآیند ی نهادی وجود داشته باشد . بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت بکارگیری روش های حل مسئله در توسعه یادگیری سازمانی در این مقاله که مبتنی بر تئور یهای عملpractice theory بوده و عمدتاً نشأت گرفته از تجارب عملی نگارنده در یکی از مؤسسات بزرگ صنعتی و تولیدی م ی باشد سعی بر آن است الگوی جامع سه بعدی حل مسئله مشتمل بر رو ش های شناسایی مشکلات، روش های اولوی ت بندی مسایل و تکنیک های عملی حل مسئله ارائه و مورد تحلیل قرار گیرد