سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
بابک میربهاء – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

تعیین نیازهای کاربر، مرحله ای است که طی آن تمامی مشکلات حمل و نقلی منطقه، محدودیتهای اجرایی و چالشهایی که هر یک از کاربران، ارائه کنندگان خدمات و پشتیبانهای سیستم در منطقه با آنها روبرو می باشند، در نظر گرفته شده و در قالب نیازهای اصلی کاربران در منطقه مورد نظر بیان می گردد. در این گام، کلیه مشکلات و محدودیتهایی که درگامهای پیشین پیشبرد معماری در منطقه به چشم می خورد، قابلیت تبدیل به یک خدمات کاربر را که درگامهای آتی، هدف و اساس پیشبرد معماری منطقه ای را تشکیل می دهد، پیدا می نماید. در این خصوص، بازبینی مشکلات کنونی حمل و نقل کشور در کنار مطالعه خدمات و نیازهای کاربر ارائه شده در سایر کشور، منتهی به ارائه الگوی ارائه شده در این پژوهش گشته است.