سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احمدعلی خائف الهی –
پیمان متقی –
مهشیدالسادات محمدی جهرمی –
فاطمه قیاسی –

چکیده:

امروزه بازنویسی مفاهیم مدیریت در پارادایم جدیدی به نام " اقتصاد شبکه ای" و ظهور کسب و کار مبتنی بر دانش، لزوم مدیریت دانش را دو چندان نموده است. فرآیند مدیریت دانش شامل شناسایی دانش، تسهیم دانش، بکارگیری و خلق دانش آن در سازمان است . اما "چگونه می توان دانش سازمانی را خلق نمود؟"
خلق دانش سازمانی مستلزم تسهیم دانش است، و پیش نیاز تسهیم دانش نیز وجود اعتماد بین اعضای سازمان است. دومین سئوال ی که با توجه به نقش اعتماد در مدیریت دانش مطرح می شود این است که "چگونه م یتوان به منظور تسهیم دانش در بین اعضای سازمان ، اعتماد ایجاد کرد؟" هدف این مقاله بررسی و تبیین نقش اعتماد در خلق دانش سازمانی است. نتایج تحقیقات پیشین که بهنوان نیروی محرک این مقاله مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند، مؤید تأثیر اعتماد بر تسهیم دانش در سازمان می باشد. بنابراین مسأله اصلی این تحقیق، اعتماد است و سئوال اهم نیز عبارتست از: "چگونه می توان از طریق اعتماد آفرینی در سازمان نسبت به خلق دانش سازمانی اقدام نمود؟" با توجه به نتایج حاصل از مطالعات اکتشافی نسبت به طراحی و ارائه الگوی فرآیندی خلق دانش سازمانی اقدام کرد هاند. یافته های این تحقیق نشان دهنده این است که ایجاد اعتماد بین افراد ضمن تسهیل و ترغیب تسهیم دانش منجر به خلق دانش سازمانی م ی گردد . بنابراین برای عملی ساختن مدیریت دانش مستلزم اعتماد است و فناوری به تنهایی کافی نخواهد بود. این مقاله پلی بر روی شکاف بین ادبیات نظری مدیریت دانش و ادبیات نظری اعتماد می باشد. این مقاله از انواع مقالات مروری می باشد.