سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیک پی – استادیار دانشگاه قزوین
هاشم ستاره – دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست
علیرضا کوهپایی – دکتری بهداشت حرفه ای

چکیده:

دراین مقاله به الگوی مدیریت ایمنی فرایند با استفاده از سیستمهای ایمنی ابزار دقیق پرداخته شده است. بر این مبنا می توان ساختاری را جهت چرخه عمر ایمنی یک فرایند بیان کرد و میزان یکپارچگی سطوح ایمنی را در فرایندها روشن ساخت. با این روند عملیات مهندسی و اجرایی فرایند (چه در فاز طراحی و چه در فاز راه اندازی و اجرا)، با سهولت بیشتری انجام می شود و با استقرار این الگوی مدیریتی می توان بخشهایی از فرایند را که دارای نرخهای خطای دقیق نیستند شناسایی کرد و از طرفی میزان توانایی و صلاحت افرادی که در ایمنی یک فرایند در کل چرخه خیات نقش دارند، رامورد بررسی قرار داد.