سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
مرجان روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بروجرد،
محمود همت فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بروجرد

چکیده:
امروزه پرداختن به ابزارها ورویکردهای اثر بخش وآینده نگر برای پیش بینی عملکرد آینده سازمانها وپیش بینی منابع مورد نیاز آنها جهت شفاف سازی نظام بودجه ریزی کشور وجلوگیری از تحمیل هزینه های زیاد به کشور بسیار حیاتی وضروری است از طرفی الزامات قانونی کلیه دستگاههای اجرایی را موظف می کند تا نسبت به اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی اقدام نمایند بدین منظور هزینه یابی مبتنی بر فعالیت روش نوین در اندازه گیری وتخمین هزینه های یک محصول یا خدمت بر اساس فعالیتهایی که برای تولید آن محصول یا خدمت به کار می رود به عنوان مقدمه وزیر بنای شروع فرایند بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی به کار گرفته می شود.در این تحقیق باتوجه به مطالعات انجام شده در سازمان ثبت اسناد واملاک استان لرستان ، یک مدل کلی برای تعیین بهای تمام شده فعالیتها خدمات در چارچوب سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد ارائه می شود. لذا در این پژوهش بر مبنای پرسشهای پژوهش، فرضیه هایی به شرح زیر درنظر گرفته شده است: ۱ محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها به منظور اجرای بودجه بندی – بر مبنای عملکرد لازم و ضروری است. ۲ سیستم حسابداری دولتی فعلی دستگاههای اجرایی، به منظور پیاده – سازی سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد مناسب نمی باشد. ۳ پیاده سازی سیستم بودجه بندی بر مبنای – عملکرد امکان ارزیابی عملکرد را در دستگاه اجرایی فراهم می کند. در این تحقیق بیشتر از روش میدانی و در مواردی از روش کتابخانه ای استفاده شده است. روش های جمع آوری اطلاعات از طریق مشاهده، پرس و جو، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک بوده و جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه ادارات ثبت اسناد واملاک در استان لرستان می باشد. روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق ترکیبی از روش های کیفی و کمی می باشد که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و طراحی مدلها فرضیات اول و دوم مورد پذیرش قرار گرفتند و فرضیه سوم باتوجه به عدم پیاده سازی کامل سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد در دستگاههای اجراییبررسی آثار آن بر عملکرد دستگاههای اجرایی فراهم نگردید در پایان پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه گردید.