سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیٱت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر انجمن مکانیک سنگ ایران
مهدی حسینی – عضو هیٱت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و عضو هیٱت مدیره انجم

چکیده:

چهار روش کلی ۱- تعادل حدی، ۲- عددی، ۳- تجربی، ۴- مدل های فیزیکی، در تحلیل پایداری سطوح شیبدار می تواند مورد استفاده قرار گیرند. با بررسی استریو گرافیکی، چگونگی و نوع گسیختگی مشخص می شود. با تعیین نوع گسیختگی می توان روش تحلیل مناسب را انتخاب نمود. نرم افزار مورد اشاره در این مقاله، به کمک روش تعادل حدی پایداری گسیختگی های صفحه ای و گوه ای را در سطوح شیبدار بررسی می کند. از این نرم افزار برای طراحی پله های استخراجی معدن روباز مس میدوک استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد پله های با ارتفاع ۱۴ متر می توانند تا شیب ۷۰ درجه پایدار باشند.