سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جهانشاه چرختاب مقدم – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
محمد شهسواری علویجه – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
رضا مهدوی – موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

چکیده:

مهمترین اهداف مدل های تعالی و جوایز کیفیت ایجاد فضای رقابت بین شرکت ها، تبادل تجربیات و شناسایی نقاط قوت و زمینه های بهبود می باشد . رسیدن به این اهداف در گرو اثربخش بودن فرآیند ارزیابی متولیان جایزه چه در سطح ملی و چه در سطح سازمانی می باشد. از بین مدلهای تعالی در کشورها و شرکتهای مختلف دنیا مانند جایزه دمینگ، جایزه مالکوم بالدریج و مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)، مدل تعالی EFQM از استقبال بیشتری برخوردار بوده است که در کشور ما نیز جوایز ملی کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی و جوایز وزارتخانه ها و شرکت های مختلف داخلی برمبنای این مدل بنا شده اند . درکشور ما علاوه بر جوایز ملی بیشتر سازمان ها برای ارزیابی شرکت های تحت پوشش خود و همچنین آمادگی برای شرکت در این جوایز بر اساس این مدل اقدام به ارزیابی می کنند . البته از آنجا که این مدل تعالی و فرآیند اجرایی آن خاص کشورها و شرکت های اروپایی ط راحی شده است جا دارد محققان، مشاوران و اندیشمندان اینگونه مباحث مدیریتی ، با بومی سازی و اجرایی تر شدن مفاهیم تعالی در سازمان های ایرانی، راه را برای تحقق اهداف ذاتی مدل های تعالی و جوایز کیفیت هموارتر سازند . در این مقاله با کسب تجربیات حاصل شده از همکاری در جوایز ملی و جایزه تعالی اروپا (EEA( و مشاوره در وزارتخانه ها و شرکت های بزرگ ایرانی در ارزیابی های واحدهای زیرمجموعه خود، بهبودهایی در فرآیند ارزیابی واحدهای متقاضی مطرح شده است . این بهبودها در سطوح تعالی، ساختار تیم های ارزیابی ، بومی کردنه ارزش ها و نکات راهنمای مدل تعالی، گزارش های بازخورد و فرایند بازدید از محل مطرح شده است. در طی سه سال اخیر که فرآیند طراحی و اجرای ارزیابی در یکی از وزارتخانه های داخلی با جدیت دنبال گردید پس از هر بار اجرای این فرآیند ، با انجام نظر سنجی های جامعی از تمامی ذینفعان در کل فرایند پیشنهادها تجزیه و تحلیل شده در کمیته های متشکل از ارزیابان ارشد حرفه ای و مدیران تعالی ضمن اولویت بندی بهبودها، نحوة عملیاتی شدن این بهبودها در کل فرآیند مورد نقد قرار گرفته است . در این مقاله ماحصل این بهبودها و نحوه ارزیابی اثربخش که ایجاد ارزش افزوده برای واحدهای متقاضی می کند، آورده شده است .