سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کارن ابری نیا – دانشیار مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد دهقانی – کارشناسی ارشد مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تحلیل مخازن جدار ضخیم که همة پارامتر های واقعی را در بربگیرد بسیار مشکل است و راه حـل هـای تحلیلـی اکثر اً به موارد خاص می انجامد لذا یک تحلیل پایه ای مستلزم تأثیر دادن جداگانه پارامترهـای دخیـل بـوده تـا پس از آن بتوان با پژوهشی گسترده تر به اصل مطلـب پـی بـرد. در ایـن مقالـه راه حـل تحلیلـی بـرای مخـازن استوانه ای جدار ضخیم با دید رفتار الاستوپلاستیک تحت فشار داخلی ناگهانی ارائه می شود کار سختی در ایـن مقاله با فرض ارتباط تنش با توان nام ، epq منظور میگردد. در این مقاله n=1,1/2,1/3,1/4 مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین سعی بر این است که راه حل تحلیل برای یک n کلی نیز صادق باشـد. نتـایج را نیـز در آخر برای توانهای کرنش سختی مختلف n خواهیم دید