سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد ادیب – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در این مطالعه تحلیل حرکت زمین د ر شمال شهر یزد با استفاده از اطلاعات گمانه هاو شتابنگاشتها در حوزه فرکانس انجام گرفت . برای رسیدن به تخمین غیر خطی پاسخ غیرالاستیک خاک و ارائه تخمین خطی معادل، از یک حلقه تکرار استفاده گردید . تکرار اول با استفاده از مدول برشی و ضریب میرایی و با توجه به من حنی استرین – استرس ورودی انجام و این حلقه آنقدر تکرار شد تا شرط عددی تعیین شده ارضا شود . در نهایت آن دسته از ارتعاشات که بحرانی ترین پاسخ تشدید را باعث شدند به عنوان حالت دارای بیشترین احتمال آسیب در ناحیه، معرفی گردید . در تحلیل اثر ساختگاه در شمال شهر یزد ، از داده های ژئوتکنیکی، پروفیل های لرزه ای درون گمانه ای و سابقه لرزه – خیزی ناحیه استفاده شد . بیشینه شتاب جنبش زمین در سنگ بستر لرزه ای برای دوره بازگشت ۱۰۰ سال در گمانه شاهدیه و امیرآباد به ترتیب /.۱۵۱ g و /.۱۵۷ g میباشد که در تحلیلها مورد استفاده قرار گرفت . در محل گمانه شاهدیه با این دوره بازگشت، فرکانس تشدید
۵/۴ و ضریب تشدید آبرفت ۱/۶ و در محل گمانه امیرآباد ، فرکانس تشدید ۵/۸ و ضریب تشدید آبرفت ۱/۷ به دست آمد . بر اساس میانگین ضرایب و فرکانسهای تشدید به دست آمده از تمام مدلها، دامنه امواج برشی در فرکانس بین ۵ تا ۶ هرتز با ضریب ۱/۶ دچار تشدید میشوند .