سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ازاده دباغی – دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی
عبدالرضا عالی زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

در نظر گرفتن شاخصهای متعدد استفاده از نظرات چندین تصمیم گیرنده و کیفی بودن شاخصها انجام ارزیابی و اتخاذ تصمیم را به فرایندی پیچیده تبدیل می نماید اگرچه تکنیکهای مختلف تصمیم گیری مانند تصمیم گیری چندمعیاره ، برنامه ریزی ریاضی، شبیه سازی و نظایر آن در دهه های اخیر به یاری مدیران شتافته اند اما کاربرد این روشها بیشتر در حوزه های کمی و صنعتی متداول بوده است دراین پژوهش با استفاده از ترکیبی از دو تکنیک مطرح تصمیم گیری و تحلیل چندشاخصه SAW,AHP تکنیکی کمی برای ارزیابی ارائه شده است از طرفی برای انجام تصمیم گیری گروهی و دستیابی به داده های مورد توافق خبرگان تکنیک کمی ارائه شده با روش تصمیم گیری گروهی دلفی ترکیب شده است روش ترکیبی حاصله روشی است که می تواند در ارزیابی های محتوایی / هنری به کار ررود دراین مقاله روش ترکیبی ارائه شده به منظور طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی و قیمت گذاری اثار موسیقایی به کارگرفته شدها ست.