سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدرالدین امینی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
ابوالفضل کریمی مقدم – دانشجوی دوره دکتری پترولوژی دانشگاه تربیت معلم تهران (سخنران )

چکیده:

مجموعه های افیولیتی دهشیر – شهر بابک قسمتی از حلقه افیولیتی کمربند داخلی ایران هستند. این افیولیتها در طول گسل دهشیر بافت و در ایران مرکزی رخنمون دارند. این مجموعه های افیولیتی با روند شمالغرب – جنوبشرق از پایین به بالا شامل : پی دگرگونی کاملا مشخص ، پریدوتیتهای دگرگون شده ای (تکتونایتها) مانند دونیت و هارزبورژیت ، سرپانتینیت ، ارتوپیروکسنیت ، کلینوپیروکسنیت ، وبستریت ، الیوین وبستریت ، گابرو لایه ای ، گابرو ایزوتروپ ، دیوریت ، گرانودیوریت ، پلاژیوگرانیت ، دایک صفحه ای ، بازالت (پیلو لاوا) ، آندزی بازالت ، آندزیت ، تراکی آندزیت، ریوداسیت، ریولیت، ورسوبات پلاژیک شامل چرتهای رادیولاریتی که به صورت بین لایه ای با بازالتها (پیلو لاوا) قرار گرفته اند و کربناتهای حاوی فسیلهای پلاژیک می باشند. با توجه به مشاهدات صحرائی ومطالعات میکروسکپی (مقاطع نازک وصیقلی ) ونیزنتایج آنالیزهایXRF و ICP-MS ، EPMAوبا درنظرگرفتن پارامترهاییهمچون : محیط ژئودینامیکی ، نرخ گسترش کف اقیانوس، نرخ ذوب بخشی پریدوتیتهای گوشته ای، وجود پی دگرگونی ، وجود هارزبورژیت با فابریک تکتونیکی بعنوان تفاله حاصل از ذوب بخشی ،نسبتFe-Ti/Mgگابروها ،رسوبات |پلاژیک بخش فوقانی سکانس افیولیتی،تغییر شکلها وساختارهای مختلف ،اندازه نئوبلاستها ونوع سرپانتینی شدن ،تیپ(Harzburgite Ophiolite Type) HOTرا برای مجموعه های افیولیتی دهشیر– شهر بابک پیشنهاد مینماییم .