سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ابوطالبی – استادیار، آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال- دانشکده مهندسی برق – دان
فرهاد فغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراینمقاله،بهارائهدادگانفارسی،مطابقبامعیارهایآزمون DRT، خواهیمپرداخت. هدفازارائهایندادگان،بررسیمیزانقابلیتفهم سیگنالگفتاردرمسائلبهبودقابلیتفهمگفتار،بازشناسیخودکارگفتاروتبدیلمتنبهگفتاردرزبانفارسیمی باشد. برایتهیهاینمجموعه کلمات،ازایدهموجوددرطراحیمجموعهلغاتآزمون DRT برایزبانانگلیسیاستفادهشدهاست. دراینروش،لغاتبهگروههایدوتائیدسته بندی شدهوهرزوجازکلماتبهسنجشیکویژگیخاصازسیگنالمی پردازد.اینویژگی هاشامل Graveness ،Sunstention ،Nasality ،Voicing، Compactness ،Sibilation می گردد. همخوانابتداییمتفاوتدرکلماتهرگروه،نقشمتمایزکنندگیبینآندوراایفامی نماید.