سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسن هاشم آبادی – آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی، دانشکده مهندسی شیمی
محمد عجم حسنی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر، تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشـی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است . مجموع هزینه های مربوط به احداث، راه انـدازی و عملکـرد خـط لولـه بصورت تابعی از قطر لوله بیانشده است و هزینه های مربوطه از فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی کل کشور مربوط به تعرفه سالهای ۸۱ و ۸۲ استخراج شده است . کمینه تابع هزینه، قطر بهینه اقتصـادی بـرای خط لوله را بدست خواهد داد . در ادامه رابطه ای بر اساس این آنالیز برای محاسبه قطر بدست آمـده اسـت کـه نتایج حاصل از این رابطه با روابط دیگر موجود تا %۳۸ اختلاف نشان می دهد .