سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حسام دهقانی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان
محمدرضا عجم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی همدان

چکیده:
آتشباری همواره با اثرات نامطلوبی همراه است. یکی از این اثرات انفجار هوای پرفشار (Air blast Over Pressure) است.انفجار هوا باعث ایجاد آسیب در ساختمان ها و سازه های مهندسی، لرزش شیشه ها و همچنین ایجاد ترس و وحشت در مردممیشود. انفجار هوای پرفشار ممکن است حتی باعث تخریب ساختمانها شود. بنابراین کنترل این پارامتر از اهمیت بسزاییبرخوردار است. برای نیل به این هدف، در این مقاله سعی شده است تا بر اساس داده هایی که از معادن سنگ ساختمانی درمالزی بدست آمده، رابطهای ریاضیاتی برای تخمین میزان انفجار هوای پرفشار ارائه گردد. رابطه یادشده با استفاده از روشآنالیز ابعادی تعیین و با روش های تجربی دیگر مقایسه گردید. مقایسه نتایج نشان می دهد که رابطه ارائه شده به مراتب تخمین بهتری از انفجار هوا بدست می دهد. در این رابطه (R(2 برابر با ۰/۶۴۸۶ و RMSE برابر با ۶/۰۱۶ بدست آمده است.