سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
سعید بهاری پور – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
مظاهر روزبهانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
سیامک سپهوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه دانشگاه آزاد بروجرد
یونس بهاروند ایرانیا – عضو هیات علمی سازمان نظام مهندسی استان لرستان

چکیده:
پیشرفت های مهندسی سازه و زلزله و مشاهدات پس اززلزله عامل تغییرات مستمر و پیشرفت ا یین نامه های لرزه ای دنیا شده است باتوجه به لرزه خیزی کشورایران بازنگری و ارایه ویرایش ایین نامه لرزه ای ایران و مقایسه با سایرکشورهای جهان ضروری وامکان پذیر استلذا بررسی مقایسه ای روابط مربوط به پریود اساسی ایین نامه های مختلف بسیاراساسی به نظر می رسد این بحث و تغییر برای انواع مختلف سازه ها صادق است که بطور مثال میتوان به سازه های نامنظم ارتفاع اشاره داشت سازه های نامنظم به دلیل شکل منحصربفرد خود بیش ازپیش دربین ساختمانهای مختلف قابل مشاهده و بیشتر به چشم می خورند درپژوهش فوق به ارایه رابطه تجربی برای پریود اساسی قابهای پنج دهانه نامنظم فولادی با مهاربندواگرا و بانامنظمی یکطرفه پله ای درارتفاع پرداخته شده است مدلهایی ازقابهای سه دهانه باتعدادطبقات دوتاپانزده طبقه درنظرگرفته شده که بانرم افزار Etabsمدل شده جهت صحت سنجی پریودهای بدست آمده طیفی ازقابهای کوتاه مرتبه میان مرتبه و بلندمرتبه با نرم افزار openssesمدل شده و باهم مقایسه شوده و درنهایت به مقایسه پریودهای تحلیلی بدست آمده ازتحلیل باروابط مخلتف ایین نامه ایی پرداخته شده است و سپس با استفاده ازنرم افزار MATLAB(2013) به تعیین ضرایب فرمول پریود اساسی برای قابهای پنج دهانه با نامنظمی یکطرفه پله ای درارتفاع و مهاربندی های واگرا منجر شده است