سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

صالح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
مجید منتصری – استادیار گروه اب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

در طراحی سیستم های مخازن ذخیره، تعیین حجم مفید مخزن غالبا بر اساس روش های استوار است که تحت عنوان کلی روش های دوره بحرانی (Critical Period Method) هستند انجام می گیرد در این قبیل روش ها ظرفیت حجم مفید مخزن محاسبه شده با توجه به نوع داده جریان ( سالیانه یا ماهیانه) اختلاف دارند این موضوع بخصوص برای حالتی که سیستم به صورت درون سالی( دوره بحرانی کمتر از ۱۲ ماه) عمل می کند و همچنین برای سیستم های که به صورت برون سالی (دوره بحرانی بیشتر از ۱۲ ماه) عمل می کنند و ضریب تغییرات جریان آنها کمتر از ۳،۰ باشد مشهود می باشد. در این مطالعه سعی شده است که با توجه به پارامترهای موثر در طول دوره بحرانی (قابلیت اعتماد زمانی، آسیب پذیری، پارامتر تقاضا استاندارد شده و نوع تقاضا)، روابط رگرسیونی برای پیش بینی طول دوره بحرانی در مراحل اولیه طراحی سیستم مخازن ذخیره ارائه گردد تا دیدگاه کلی از نوع رفتار عمومی سیستم ذخیره (درونی سالی یا برون سالی) حاصل شود و برای تحلیل سیستم مخازن از داده های مناسب استفاده شود.