سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عماد جوادزاده – کارشناس ارشد خاک و پی وعضو ی هیئت علمی موسسه اموزشعالی
سیدامین وکیلی – کارشناس اررشد سازه و عضو هیئت علمی موسسه اموزشعالی اشراق
سیداحسان وکیلی – دانشجوی دکتری سازه و عضو هیئت علمی موسسه آموزشعالی اشراق
حسن آزادبیگی – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی وعضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اشراق

چکیده:
دراین تحقیق رابطه ای ساده جهت یافتن دبی نشت آب ازبدنه سد خاکی ناهمگن و غیرایزوتروپیک ارایه شده است جهت یافتن رابطه فوق ازنرم افزار Plaxis7.2 جهت تحلیل نشت ازبدنه سدخاکی و تحلیل نتایج آن توسط نرم افزار Spss15 و یافتن بهترین خط ممکن قابل برازش با شخصات اماری مناسب پرداخته شده است بابدست آوردن مجموعه جوابهای دقیق و با استفاده ازروش برازش آماری بهترین خط منطبق بر داده ها دریک فضای ۱۱بعدی انجام گردیده است این خط رابطه ای منطقی به همراه ضرایب ثابت بین پارامترهای اصلی سدخاکی ارتفاع سد h ارتفاع آب پشت سد hw عرض هسته سد باطول واحدعمود برسطح Lعرض هسته سد دربالا Bcor ضخامت لایه زهکش Ldrain زاویه بالا دست a1 زاویه پایین دست سد a2 ضریب نفوذپذیری هسته درجهت x,y به ترتیب kxc,kyc و ضریب نفوذپذیری زهکشی درجهت x,y به ترتیب Kxd Kyd برقرار مینماید بااستفاده ازرابطه بدست آمده دراین تحقیق میتوان میزان نشت آب را ازبدنه سد خاکی درطول واحد عمود برسطح را برای انواع سدهای خاکی غیرهمگن و غیرایزوتروپیک باشرایط متفاوت هندسی و مکانیکی خاک مورد بررسی قرارداد و به جوابهای بسیاردقیقی رسید دربخش انتهایی این تحقیق نتایج حاصل ازتحلیل چندسدخاکی بااستفاده ازرابطه ارایه شده به همراه نتایج دیگر محققان جهت مقایسه و بررسی نتایج برای اثبات دقت بالای رابطه فوق ارایه شده است