سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدرضا مبهوت – عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی خاوران، دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
نرگس قدمگاهی – دانشجوی مهندسی شهرسازی مؤسسه آموزش عالی خاوران

چکیده:
در حال حاضر صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید درآمد، اشتغال و ایجاد زیرساخت ها برای نیل به توسعه پایدار محسوب می شود. سرمایه گذاری در صنعت گردشگری دارای آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی کالبدی است از این رو با توجه به آثار ارزشمند تاریخی به یادگار مانده از نیکانمان در برخی شهرهای میهن کهن ما ایران و همچنین جاذبه های طبیعت گردی همراه با جلوه های زیبای زندگی و فعالیت های انسانی شامل کشتزارها، باغات، صنایع دستی و … امکان فرصت مناسبی برای توسعه شهری پایدار بر پایه گردشگری پدید آورده است. چنانچه از این فرصت به درستی و به شکلمناسب بهره برداری گردد، امکان بهبود وضعیت اقتصاد شهری و ارتقاء سطح زندیگ و کاهش مهاجرت دارد. شهر چناران در شمال غربی استان خراسان رضوی از جمله شهرهای دارای میراث ارزشمند گردشگری و جاذبه های زیبای طبیعت گردی کشور است و امکان استفاده از گردشگری آثار و جاذبه های طبیعی آن در جهت توسعه پایدار شهری مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی تهیه شده است و هدف آن شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید مؤثر برتوسعه پایدار گردشگری شهر با استفاده از مدل SWOT و تبیین الگویی مناسب جهت توسعه پایدار گردشگری شهری چناران می باشد.