سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدحسینعلی دانش – عضوهیئت علمی اقتصاد دانشگاه یزد
مهران اژدرپوراسفندآبادی – کارشناس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه ارتباط بخشهای کلیدی ه ر جامعه با یکدیگربرای داشتن ساز وکار مناسب وفرایند لازم مورد توجه صاحبنظران وسیاستگز اران قرار گرفته است .در این راستا دانشگاه وصنعت به عنوان
دورکن اساسی جامعه وپیش برنده ماشین توسعه ،بواسطه ماهیت وجودی ودر هم تنیدگی نیازهای روز افزو نشان به یکدیگر،باید ارتباط ی درست،منظم وپیوسته با یکدیگر داشته باشند . با اتصال
زنجیرواردانشگاه به عنوان متولی توسعه علمی وصنعت به عنوان محور توسعه صنعتی می توان به نتایج بسیار مهمی در زمینه توسعه پایدار دست یافت واین امر به سرعت کشور ر ا به سمت پیشرفت وپویایی حرکت خواهد داد .این توسعه وپیشرفت توانایی های بالقوه را به بالفعل تبدیل خواهد کرد وهر روز باعث تولید علم ونگاه سازنده ومبتکرانه در زمینه علم خواهد شد .دانشگاه با تولید علم وفناوری روح تازه ای به صنعت می بخشد وباتحول صنعت ومسلح شدن آن به دانش وعلم روز،کشورگامهای موثرتری به سوی خودکفایی وتوسعه پایدار برخواهد داشت. در کشور ما ، هر چند ارتباط صنعت ودانشگاه کم وبیش وجود دارد ولی موضوع حائز اهمیت، یافتن ارتباطات موثربین این دو نهاد شاخص است.پیوند وارتباط بین این دو نهاد،این فرصت رابرای دانشگاهها،موسسات ونهادهای تولیدی وصنعتی فر اهم می آورد تا کمبودها را برطرف وروشهای خود را بهینه وروزآمد کرده ودر نتیجه قابلیت تولید را افزایش دهند. به فضل الهی در این مقاله بر آنیم که ضمن پرداختن به ضرورت ارتباط صنعت ودانشگاه ، به ارائه مهمترین راهکارهای عملی جهت رونق بخشیدن به این ارتباط با تاکید ویژه بر نقش انجمن های علمی دانشجویی پرداخته وپیشنهادات وایده های نوینی را در این راستا ارائه نماییم.