سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرشید جوانبخت – دانشجوی دوره دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریدون شمس – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
میرعلی سیدی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

یکی از روشهای اصلاح و توسعه معماری سازمانی، استفاده از بلوغ معماری سازمانی است. اما گاه معماری سازمان، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، استعداد کافی را برای بهبود ندارد. به بیان دیگر گاه معماری وضعیت موجود یک سازمان، توانایی لازم را برای ایفای نقش معماری مبدأ و ایجاد معماری مطلوب ندارد. در این تحقیق، با استفاده از مدلهای مرجع، منطق فازی، و روابط مؤلفههای معماری سازمانی، روشی را برای ارزیابی و سنجش استعداد معماری سازمان جهت ایفای نقش معماری مبدأ ارائه نمودهایم. درواقع روش ارائه شده به عنوان روشی تکمیلی برای روشهای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی کنونی عمل مینماید. با استفاده از نتایج حاصل از این روش ارزیابی، میتوان در مورد اینکه آیا معماری سازمان میتواند به عنوان معماری مبدأ مورد استفاده قرار گیرد یا خیر، تصمیمگیری دقیق تری انجام داد.