سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجتبی میرخلف – کارشناس ارشد، مسئول گروه صنایع مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی اصفه
مظاهر ضیایی – کارشناس ارشد، رئیس مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی اصفهان

چکیده:

در دنیای پرشتاب امروز که تغییر و تحول یکی از مهم ترین مشخصات محیط کاری محسوب می شود و به گفتة پیتر سنگه " تنها اصل ثابت، تغییر است " ] ۱ [ ، همراه شدن با سرعت تغییرات و هماهنگ ماندن با نیازهای مشتری یکی از دغدغه های اصلی سازمان های تولیدی و خدماتی است . مدیریت دانایی یکی از مفاهیم و راهکارهایی است که در عصر حاضر برای رسیدگی به این دغدغة مهم سازمان های مختلف ابداع شده است . در کشور ما، ایران، تحقیقات ناچیزی در ارتباط با ارزیابی عملکرد مدیریت دانایی در سازمان ها انجام شده است . در این مقاله ابتدائ اً اصول مدیریت دانایی از طریق بررسی ادبیات موضوع برشمرده می شود . سپس معیارهای آیتم دوم طبقة چهارم جایزة ملی کیفیت مالکولم بالدریج ١ ، به دلیل جامعیتشان، مبنای ارزیابی عملکرد مدیریت دانایی در سازمان ها قرار می گیرند . نهایتًا روشی کمّی بر مبنای این معیارها برای ارزیابی عملکرد مدیریت دانایی در سازمان ها ارائه می گردد .